lut 26

Powstanie prawa do wykonywania zawodu aptekarza

Prawo samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza powstaje z mocy samego prawa (ex lege) pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek, a samo zaświadczenie ma charakter potwierdzający.

Natomiast w przypadku obywatela państwa członkowskiego unii europejskiej oraz cudzoziemca praw to powstaje dopiero po pozytywnym złożeniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, tak więc uprawnienie nie powstaje z mocy prawa ale na skutek wydanego zaświadczenia. Continue reading

lut 26

Orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia faramaceuty

Obowiązkiem osoby ubiegającej się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu farmaceuty jest przedłożenie zaświadczenia stwierdzającego stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty. Jeżeli jednak osoba ubiegająca się nie przedłoży takiego zaświadczenia i to pomimo jej do tego wezwania, to nie może ona zarzucać organowi iż nie przeprowadził w sposób należyty postępowania wyjaśniającego.  Continue reading