Rozporządzenie z 14 marca 2008 r. w sprawie Rejestru Korzyści

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 14 marca 2008 r.

w sprawie Rejestru Korzyści

(Dz. U. z dnia 8 kwietnia 2008 r.)

Na podstawie art. 39c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  wzór zgłoszenia do Rejestru Korzyści informacji, o których mowa w art. 39a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą";

2)  wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 39b ust. 1 ustawy;

3)  wzór Rejestru Korzyści;

4)  sposób prowadzenia Rejestru Korzyści.

§ 2. Wzór zgłoszenia do Rejestru Korzyści informacji, o których mowa w art. 39a ust. 3 i 4 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 39b ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Wzór Rejestru Korzyści określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Rejestr Korzyści prowadzi się w formie elektronicznej pozwalającej na sporządzanie wydruków.

2. Wpisu danych do Rejestru Korzyści dokonuje się pod kolejnym numerem.

3. Treść wpisu, zmiany wpisu lub jego skreślenie muszą być zgodne z informacjami zawartymi w dokumentach, których wzory zostały określone w § 2 i 3.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WZÓR

ZGŁOSZENIE DO REJESTRU KORZYŚCI INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 39A UST. 3 I 4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 

Zgłoszenie

osoby będącej członkiem grupy lub zespołu, o których mowa w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / małżonka osoby będącej członkiem grupy lub zespołu, o których mowa w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*)

 

Imię i nazwisko

…………………………………………………………………..

 

1. Wszystkie pełnione i zajmowane stanowiska i zajęcia, z tytułu których pobiera się wynagrodzenie, oraz praca zawodowa wykonywana na własny rachunek  1……………………………………………………………2……………………………………………………………

 

3…………………………….

……………………………..

4…………………………….

……………………………..

5…………………………….

……………………………..

 

2. Fakty materialnego wspierania działalności publicznej prowadzonej przez zgłaszającego informacje  1……………………………………………………………2……………………………………………………………

 

3…………………………….

……………………………..

4…………………………….

……………………………..

5…………………………….

……………………………..

 

3. Otrzymane darowizny, jeżeli wartość takiej darowizny przekracza 20 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.)  1……………………………………………………………2……………………………………………………………

 

3…………………………….

……………………………..

4…………………………….

……………………………..

5…………………………….

……………………………..

 

4. Wyjazdy krajowe i zagraniczne, jeżeli ich koszt nie został pokryty przez zgłaszającego informacje lub jego małżonka albo instytucje ich zatrudniające  1……………………………………………………………2……………………………………………………………

 

3…………………………….

……………………………..

4…………………………….

……………………………..

5…………………………….

……………………………..

 

5. Inne uzyskane korzyści, jeżeli wartość takiej korzyści przekracza 20 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), niezwiązane z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem zajęć albo pracy zawodowej, o której mowa w pkt 1 niniejszego zgłoszenia  1……………………………………………………………2……………………………………………………………

 

3…………………………….

……………………………..

4…………………………….

……………………………..

5…………………………….

……………………………..

 

6. Informacje o udziale w organach fundacji, spółek handlowych lub spółdzielni  1……………………………………………………………2……………………………………………………………

 

3…………………………….

……………………………..

4…………………………….

……………………………..

5…………………………….

……………………………..

 

 

…………………                         ………….

(miejscowość, data)                            (podpis)

______

*)    Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WZÓR

OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 39B UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

OŚWIADCZENIE

osoby niebędącej członkiem grupy lub zespołu, o których mowa w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przed przyjęciem zlecenia na przygotowanie ekspertyzy lub innego opracowania dla wyżej wskazanych grup lub zespołów / małżonka osoby niebędącej członkiem grupy lub zespołu, o których mowa w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przed przyjęciem przez tę osobę zlecenia na przygotowanie ekspertyzy lub innego opracowania dla wyżej wskazanych grup lub zespołów*)

Ja, niżej podpisany (-na)

…………………………………………………….,

oświadczam, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia

otrzymania zlecenia:

1. Pełniłem (-łam) lub zajmowałem (-łam) stanowiska, a także

wykonywałem (-łam) zajęcia, z tytułu których pobiera się

wynagrodzenie, oraz wykonywałem (-łam) pracę zawodową na

własny rachunek:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

2. Prowadzona przeze mnie działalność publiczna uzyskała

   materialne wsparcie od:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

3. Otrzymałem (-łam) od podmiotów krajowych lub zagranicznych

   darowizny, które przekraczają 20 % przeciętnego

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku

kalendarzowym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353,

z późn. zm.):

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

4. Odbyłem (-łam) wyjazdy krajowe i zagraniczne, których koszt

nie został pokryty przeze mnie, mojego małżonka albo

instytucje nas zatrudniające:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

5. Inne uzyskane przeze mnie korzyści, które przekraczają 20 %

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w

poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego przez Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1

lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004

r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) i nie są związane z

zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem zajęć albo pracy

zawodowej, o których mowa w pkt 1 niniejszego oświadczenia:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

6. Zasiadałem (-łam) w organach fundacji, spółek handlowych

   lub spółdzielni:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

………………..                          ………….

(miejscowość, data)                              (podpis)

______

*)    Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

WZÓR

 

REJESTR KORZYŚCI

 

Lp.

 

 Imię i nazwisko

 

 Rodzaj zgłoszenia1)

 

 Wszystkie pełnione i zajmowane stanowiska i zajęcia, z tytułu których pobiera się wynagrodzenie, oraz praca zawodowa wykonywana na własny rachunek

 

 Fakty materialnego wspierania działalności publicznej prowadzonej przez zgłaszającego

 

 Otrzymane darowizny, jeżeli wartość takiej darowizny przekracza 20 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.)

 

 Wyjazdy krajowe i zagraniczne, jeżeli ich koszt nie został pokryty przez zgłaszającego informacje lub jego małżonka albo instytucje ich zatrudniające

 

 Inne uzyskane korzyści, jeżeli wartość takiej korzyści przekracza 20 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), niezwiązane z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem zajęć albo pracy zawodowej, o których mowa w kolumnie 4 niniejszego rejestru

 

 Informacje o udziale w organach fundacji, spółek handlowych lub spółdzielni

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

 7

 

 8

 

 9

 

                 
                 
                 

 

______

1)    Należy wstawić odpowiednio:

A -    osoby, o których mowa w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), a także ich małżonkowie.

B -    osoby, o których mowa w art. 39b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), a także ich małżonkowie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>