Rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle określonych czynności ze względu na stan zdrowia

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle określonych czynności ze względu na stan zdrowia

(Dz. U. z dnia 17 lutego 2003 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 12 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Komisję orzekającą w przedmiocie niezdolności farmaceuty do wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania przez farmaceutę ściśle określonych czynności, zwaną dalej "komisją", powołuje, z uwzględnieniem ust. 2-4, okręgowa rada aptekarska, na obszarze której farmaceuta jest wpisany na listę członków, zwana dalej "okręgową radą aptekarską".

2. W skład komisji wchodzi trzech lekarzy specjalistów, wykonujących zawód lekarza co najmniej od 5 lat oraz posiadających specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny.

3. Jeżeli postępowanie dotyczy farmaceuty pełniącego zawodową lub okresową służbę wojskową, w skład komisji wchodzi dwóch lekarzy wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej.

4. Członkiem komisji nie może być lekarz, który:

1)  został zawieszony w prawie wykonywania zawodu albo ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych;

2)  wobec którego sąd lekarski orzekł karę upomnienia lub nagany;

3)  jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia farmaceuty, którego postępowanie dotyczy;

4)  pozostaje wobec farmaceuty, którego postępowanie dotyczy, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

§ 2. 1. O powołaniu komisji okręgowa rada aptekarska powiadamia niezwłocznie farmaceutę, którego postępowanie dotyczy, podając również skład osobowy komisji.

2. Farmaceuta może w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia złożyć wniosek o wyłączenie członka komisji z przyczyn wymienionych w § 1 ust. 4.

3. Jeżeli okręgowa rada aptekarska uzna wniosek, o którym mowa w ust. 2, za uzasadniony, do składu komisji orzekającej wyznacza w miejsce osoby wyłączonej nowego członka komisji.

§ 3. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, do obowiązków którego należy w szczególności:

1)  wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia komisji;

2)  zaznajomienie członków komisji ze sprawą, w której rozpoczęto postępowanie i ma być wydane orzeczenie;

3)  wystąpienie do właściwych podmiotów o przekazanie dokumentacji niezbędnej do wydania orzeczenia;

4)  zawiadomienie farmaceuty o terminie i miejscu stawienia się przed komisją.

2. Termin stawienia się farmaceuty przed komisją należy tak wyznaczyć, aby między doręczeniem zawiadomienia a dniem stawienia się przed komisją upłynęły co najmniej dwa tygodnie.

§ 4. 1. Farmaceuta, którego postępowanie dotyczy, może wskazać farmaceutę lub lekarza niebędącego członkiem komisji jako swojego męża zaufania.

2. Mąż zaufania ma prawo uczestniczyć we wszystkich czynnościach komisji, z wyjątkiem głosowania.

§ 5. 1. Komisja na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego oraz zgromadzonej dokumentacji medycznej wydaje orzeczenie.

2. Komisja może skierować farmaceutę na dodatkowe badania lekarskie lub obserwację w zakładzie opieki zdrowotnej.

3. Termin badania lekarskiego lub obserwacji przewodniczący komisji uzgadnia z kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej, z zachowaniem warunku, o którym mowa w § 3 ust. 2.

4. W razie usprawiedliwionego niestawienia się farmaceuty na badanie lekarskie albo obserwację, przewodniczący komisji uzgadnia ponowny termin badania lub obserwacji.

§ 6. 1. Jeżeli farmaceuta bez usprawiedliwionych przyczyn odmawia poddania się badaniom lekarskim lub obserwacji bądź nie stawia się na ponownie wyznaczony termin, o którym mowa w § 5 ust. 4, przewodniczący komisji powiadamia o tym bezzwłocznie okręgową radę aptekarską.

2. Okręgowa rada aptekarska uzgadnia kolejny termin badania lekarskiego lub obserwacji.

3. W przypadku niestawienia się farmaceuty na kolejno wyznaczone badanie lekarskie lub obserwację, o których mowa w ust. 2, okręgowa rada aptekarska, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty ponownego badania lub obserwacji, podejmuje uchwałę o zawieszeniu farmaceuty w prawie wykonywania zawodu albo o ograniczeniu w wykonywaniu ściśle określonych czynności do czasu zakończenia postępowania przed komisją.

§ 7. 1. Komisja wydaje orzeczenie nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia jej powołania.

2. W uzasadnionych przypadkach, gdy wydanie orzeczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe z uwagi na niezakończone badania lekarskie lub obserwację, okręgowa rada aptekarska może przedłużyć termin orzeczenia.

3. W orzeczeniu dotyczącym ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności komisja określa rodzaj tych czynności.

4. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie komisji.

5. (1) W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

6. Każdy członek komisji ma prawo złożyć na piśmie zdanie odrębne z uzasadnieniem.

§ 8. 1. Jeżeli postępowanie prowadzone przez komisję wskazuje, że dalsze wykonywanie zawodu lub ściśle określonych czynności przez farmaceutę grozi niebezpieczeństwem dla zdrowia lub życia osób, którym udziela on usług farmaceutycznych, komisja niezwłocznie występuje do okręgowej rady aptekarskiej z uzasadnionym wnioskiem o zawieszenie farmaceuty w prawie wykonywania zawodu albo o ograniczenie w wykonywaniu ściśle określonych czynności.

2. Okręgowa rada aptekarska rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia.

§ 9. 1. Z przeprowadzonego postępowania komisja sporządza protokół, który zawiera:

1)  oznaczenie miejsca i daty posiedzenia komisji;

2)  imiona i nazwiska oraz tytuły zawodowe członków komisji;

3)  imię i nazwisko badanego farmaceuty;

4)  oświadczenie członka komisji potwierdzające tożsamość badanego farmaceuty;

5)  okoliczności, które spowodowały przeprowadzenie badania;

6)  orzeczenie komisji wraz z uzasadnieniem;

7)  podpisy członków komisji.

2. Do protokołu komisja dołącza:

1)  dokumentację medyczną uzyskaną w związku z badaniem stanu zdrowia farmaceuty;

2)  odrębne zdanie członka komisji złożone na piśmie, wraz z uzasadnieniem.

3. Orzeczenie komisji, wraz z uzasadnieniem i ze zgromadzoną dokumentacją medyczną oraz z protokołem prowadzonego postępowania, komisja niezwłocznie przekazuje okręgowej radzie aptekarskiej.

§ 10. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem podjęcia przez okręgową radę aptekarską uchwały o zawieszeniu farmaceuty w prawie wykonywania zawodu albo o ograniczeniu w wykonywaniu ściśle określonych czynności, albo o umorzeniu postępowania.

§ 11. Do spraw wszczętych przed dniem 2 października 2002 r., w zakresie spraw objętych rozporządzeniem, stosuje się dotychczasowe zasady.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>