Staż pracy za granicą a uprawnienia kierownika apteki

Korzystając z walorów swobody przepływu pracowników, szczególnie w państwach Unii Europejskiej wielu farmaceutów znajduje zatrudnienie w aptekach za granicą.

W chwili powrotu powstaje często pytanie, czy okres pracy za granicą w aptece (jako farmaceuta)  wlicza się do  pięcioletniego czy  ewentualnie trzyletniego okresu związanego ze stażem pracy w aptece, który jest warunkiem koniecznym dla wykonywania funkcji kierownika apteki.

Z art. 88 ust. 2 ustawy prawo farmaceutyczne wynika, iż kierownikiem apteki może być taka osoba, która spełnia warunek związany z posiadaniem  co najmniej 5-letniego stażu pracy w aptece lub 3-letniego stażu pracy w aptece, w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

Dodatkowo osoba taka musi spełniać wymogi formalne związane z kwalifikacjami do wykonywania zawodu farmaceuty,  a zatem musi spełniać wymogi określone w art. 2b ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.

Należy wskazać, iż kwestia zaliczenia stażu pracy farmaceuty za granicą nie została uregulowana w przepisach związanych w wykonywaniem zawodu farmaceuty.   Jeżeli chodzi o element zagraniczny,  to została miedzy innymi uregulowana kwestia dopuszczenia do wykonywania zawodu farmaceuty przez osoby pochodzące z krajów Unii Europejskiej.

Z zasady uznawania uprawnień zawodowych w zakresie prawa wykonywania zawodu farmaceuty nietrudno będzie więc będzie wywieść zasadę uznawania uprawnień stażowych dla pełnienia funkcji kierownika apteki.

Zgodnie art. 2b ust. 2 o izbach aptekarskich  „2. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, uwzględniając w szczególności nazwy dyplomów, świadectw i innych dokumentów oraz oznaczenie podmiotów wydających te dokumenty”.

Z powyższego rozporządzenia wynika, iż osoba, która legitymuje się odpowiednimi dokumentami (potwierdzającymi farmaceutyczne wykształcenie) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Polski, co jest równoznaczne z prawem do wykonywania zawodu.  (W przypadku Wielkiej Brytanii chodzi tutaj o „Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist).

Jeżeli więc ustawodawca zezwala osobom, które uzyskały prawo do wykonywania zawodu farmaceuty za granicą, aby wykonywały  zawód farmaceuty w Polsce, to byłoby to nieracjonalne z punktu widzenia ustawodawcy przyjęcie poglądu aby staż pracy w aptece za granicą (zwłaszcza w kraju UE) nie mógłby być zaliczony do stażu wymaganego dla spełnienia warunków uprawniających do kierowania apteka w Polsce.  Zwłaszcza, że z przepisu art.  88 ust. 2 nie wynika, iż staż ten musi odbywać się w aptece na terytorium Polski.  Gdyby ustawodawcy chodziło tylko o staż odbywany na terytorium RP, to przepis musiałby zawierać sformułowanie ograniczające zakres terytorialny do terytorium RP.

Ponadto, zwłaszcza w kraju Unii Europejskiej mamy do czynienia ze ujednoliceniem reguł prawa farmaceutycznego ( np. dyrektywa nr 2001/83/WE  z dnia 6 listopada 2001 roku w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi.)  W związku z powyższym nie ma w chwili obecnej  większych równic pomiędzy pracą wykonywaną przez farmaceutę w jakimkolwiek kraju UE.

Posiłkowo, dla podparcia powyższego poglądu można również wskazać na  art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z którego wynika, iż dokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych.

Wprawdzie przepis ten dotyczy uprawnień stricte pracowniczych, jednak wskazuje na kierunek interpretacji przepisów prawnych polegający na zaliczaniu okresów aktywności zawodowej za granicą w sytuacji, jeżeli jest to konieczne dla nabywania określonych uprawnień w Polsce.

Nie ma zatem większych wątpliwości, że staż apteczny za granicą należy wliczać do wymaganego w Polsce stażu kierownika apteki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>